22 232 233
Poniedziałek - Piątek : 9:00- 17:00
Raport

2009

Rok 2009 zaznaczył się rozpoczęciem prac nad drogą ekspresową S7, co przełożyło się na szereg istotnych działań w terenie. Prace rozpoczęto od odtworzenia trasy i punktów wysokościowych, co stanowiło kluczowe etapy wstępne do zdefiniowania przebiegu trasy. Zasadniczym elementem przygotowań terenu była stabilizacja gruntu pod nasypami, którą osiągnięto poprzez użycie wapna. Równie ważne były prace związane z zdjęciem humusu na drodze powiatowej, co pozwoliło na tworzenie nowych nasypów na ciągu głównym.

Różnego rodzaju przepusty, zarówno skrzynkowe, jak i prefabrykowane, zostały zainstalowane na kluczowych odcinkach trasy. Na terenie budowy zostały podjęte działania w kierunku usuwania drzew, zagajników i krzewów, ale jednocześnie duży nacisk położono na zabezpieczenie roślinności na okres wykonywania robót. Nadzór nad wszystkimi tymi procesami sprawował Inspektor ds. ochrony środowiska Pan Piotr Wilniewczyca, który między innymi nadzorował rozbiórkę żeremi bobra w rejonie obiektu MA-1.

Rok 2009 obejmował także prace związane z infrastrukturą, takie jak rozbiórka ogrodzenia i budynku gospodarczego na działce nr 2-114/39, a także ustawienie nowego ogrodzenia, co było ważnym krokiem w utrzymaniu bezpieczeństwa na placu budowy.

25 lat

doświadczenia

25 lat

doświadczenia
Raport

2010

W 2010 roku, działania koncentrowały się głównie na budowie mostów oraz infrastruktury związanej z kanalizacją deszczową i sanitarną. W odniesieniu do robót mostowych, na obiekcie WA-1 przeprowadzono betonowanie elementów ustroju oraz montaż prefabrykatów betonowych sprężonych, co stanowiło kluczowy etap w budowie mostu. Równocześnie, na obiekcie MA-1 zrealizowano sprężenie ustroju niosącego kablami oraz betonowanie elementów ustroju niosącego.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej była równie istotnym elementem prac w 2010 roku. Wykonano budowę kanalizacji deszczowej, gdzie zainstalowano kanały i przykanaliki z PP o różnych średnicach. Te prace były przeprowadzane równolegle z budową kanalizacji sanitarnej, obejmującej montaż rur ochronnych. Wszystkie te działania były starannie koordynowane, aby zapewnić prawidłowy przebieg i jakość wszystkich robót.

Raport

2011

Rok 2011 przyniósł ze sobą znaczny postęp w zakresie prac energetycznych na terenie budowy drogi S7. Podjęto przebudowę i budowę napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, co wymagało szerokiego spektrum prac, takich jak demontaż różnych typów słupów, montaż przewodów i ograniczników przepięć, a także montaż uziomu. W ramach działań związanych z energetyką, przeprowadzono przestawienie istniejącej stacji transformatorowej.

25 lat

doświadczenia
Podsumowanie

2009-2011

Podsumowując, lata 2009-2011 to okres intensywnych prac przy budowie drogi ekspresowej S7. Różne etapy prac, od przygotowania terenu, przez prace mostowe i branżowe, aż po prace energetyczne, zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i z uwzględnieniem wymogów środowiskowych. To wszystko świadczy o skomplikowanym, ale skutecznym procesie budowy drogi ekspresowej, który ma na celu zapewnienie bezpiecznej i efektywnej infrastruktury drogowej dla społeczeństwa.

Dalsze plany

Na podstawie wyników i postępów z lat 2009-2011, mamy solidne podstawy do planowania kolejnych etapów rozwoju drogi ekspresowej S7.

W najbliższych latach, zamierzamy kontynuować prace związane z budową mostów i infrastruktury kanalizacyjnej. Prace te będą uwzględniały najnowsze innowacje technologiczne, aby zapewnić efektywność i trwałość struktury. Mamy zamiar skupić się także na dalszych pracach energetycznych, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo i efektywność energetyczną.

W obszarze ochrony środowiska, planujemy wprowadzić dodatkowe środki mające na celu minimalizację wpływu budowy na otaczające środowisko naturalne. Będziemy kontynuować pracę z naszym inspektorem ds. ochrony środowiska, aby zapewnić, że wszystkie działania są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Naszym celem jest nie tylko ukończenie projektu zgodnie z harmonogramem, ale także zapewnienie, że droga S7 będzie bezpieczna, efektywna i przyjazna dla środowiska.